Statut

Fundacji Studentów i Absolwentów

Uniwersytetu Jagiellońskiego "BRATNIAK"
 

§ 1

Członkowie Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego działając
w przekonaniu konieczności podjęcia wspólnego wysiłku dla zapewnienia korzystnego rozwoju duchowej i materialnej egzystencji studentom i absolwentom Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Stojąc na stanowisku, iż niezbędna jest pomoc studentom, jak  i absolwentom naszej Uczelni w zakresie dydaktycznym, naukowym oraz socjalnym-dla realizacji ich pragnień i ambicji,

Pragnąc w maksymalnym stopniu wykorzystać siły i zdolności twórcze w nowej sytuacji społeczno-ekonomicznej,

Aktem Notarialnym sporządzonym w Krakowie w dniu 28 stycznia 1991 r. z woli wymienionych w nim Fundatorów,

ustanawiają  Fundację  Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „ Bratniak” zwaną niżej Fundacją.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
 3. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
 4. Fundacja może współpracować z innymi fundacjami działającymi w kraju i za granicą.
 5. Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak”
 6. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

§ 3

Cele Fundacji

 1. Cele Fundacji są następujące:

1)      wspieranie wyróżniających się studentów przez fundowanie stypendiów,

2)      udzielanie pomocy Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w dziedzinie wyposażenia dydaktycznego (pomoce naukowe, książki, skrypty),

3)      rozwój wymiany krajowej i zagranicznej studentów (organizacja hoteli, biur podróży, konferencji, stypendiów i praktyk zagranicznych oraz wypraw naukowych),

4)      organizowanie studencko-pracowniczego ruchu naukowego (badania, eksperymenty, projekty),

5)      działalność na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności studentów i absolwentów (szkolenia, kursy),

6)      inspirowanie, organizowanie oraz promowanie kultury studenckiej,

7)      poprawa zaplecza socjalnego wykorzystywanego przez studentów, poprzez:

a)      prowadzenie i zarządzanie domami studenckimi,

b)      organizowanie żywienia dla studentów (punkty małej gastronomii, stołówki, kawiarnie).

8)      działalność w celu poprawy kultury fizycznej studentów i absolwentów
oraz rozwijanie i rozszerzanie bazy sportowej oraz działalności turystycznej (zawody, rajdy, wyprawy, kiermasze sportowe i inne),

9)      pomoc absolwentom uczelni w celu znalezienia zatrudnienia, organizacja biur pracy, pośrednictwo pracy,

10)  pomoc studentom i absolwentom oraz działalność w celu zapewnienia podstawowych warunków mieszkaniowych

11)  pomoc finansowa Samorządowi Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego,

12)  propagowanie w kraju i za granicą osiągnięć studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego,

13)  upowszechnianie wiedzy o celach i działaniach Fundacji zarówno w kraju,
  jak i zagranicą,

14)  inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji,

 1. Wymienione w ust. 1 cele Fundacja realizuje poprzez:

1)      inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej,

2)      prowadzenie działalności gospodarczej,

3)      przekazywanie swoich dochodów na podstawowe cele Fundacji stosownie
do wieloletnich i rocznych planów działalności,

4)      ułatwianie kontaktów i współpraca ze środowiskami działającymi na polu nauki, kultury i gospodarki w kraju i za granicą, finansowanie konferencji i sympozjów, udzielanie stypendiów krajowych i zagranicznych dla wybitnych studentów, finansowanie pobytów za granicą dla wyróżniających się studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego,

5)      współpracę z samorządami i organizacjami studenckimi w kraju i zagranicą,

6)      współpracę z uczelniami krajowymi i zagranicznymi w organizowaniu wymiany studentów,

7)      prowadzenie działalności wydawniczej.

§ 4

Majątek Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 15 mln zł* oraz przedmioty majątkowe nabyte w czasie działalności statutowej, a w szczególności:

1)      spadki, zapisy, darowizny, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majatkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,

2)      dochody z działalności gospodarczej,

3)      wpływy ze zbiórek organizowanych przez Fundację,

4)      odsetki bankowe

5)      inne dochody.

 1. Fundusz założycielski stanowią wkłady wniesione przez fundatorów w wysokości
  po 2 mln zł* (Janusz Boś, Jerzy Roś, Witold Ryś, Edward Rysiewicz, Grzegorz Wątroba),
    a po 5 mln zł* przez Uniwersytet Jagielloński reprezentowany przez Prorektora d/s Studiów Prof. Dr hab. Lucjana Suchanka.
 2. Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w par. 4 ust.1 pkt.1) uwzględnia życzenia ofiarodawców, co do przekazanych Fundacji sum pieniężnych
  lub środków rzeczowych. W tym celu mogą być tworzone w majątku Fundacji odrębne fundusze.

§5

Działalność gospodarcza

 1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzone poprzez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną (zakład) bądź bezpośrednio przez samą Fundację; działalność gospodarcza może także polegać na udziale w spółce.
 2. Zakres działalności gospodarczej (produkcyjnej, handlowej i usługowej), zasady organizacji oraz gospodarki finansowej i ewidencji księgowej określa załącznik do Statutu Fundacji.
 3. Fundusz założycielski może być użyty do prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji w części nie większej niż 50 % jego wartości w chwili rejestracji.

§ 6

Organy Fundacji

 1. Organami Fundacji są:

1)      Rada Fundacji,

2)      Zarząd Fundacji,

3)      Komisja Rewizyjna.

 1. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają większością głosów przy obecności,
  co najmniej połowy aktualnej liczby członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos odpowiednio: Przewodniczącego Rady Fundacji, Prezesa Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 7

Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 18 członków:

1)      Dziesięciu osób wskazanych przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, spośród pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2)      Ośmiu studentów wybieranych przez Uczelniana Radę Samorządu Studentów
w tym:

a)      trzech spośród przedstawicieli Rad Mieszkańców Domów Studenckich UJ,

b)      jednego przedstawiciela Samorządu Studentów Collegium Medicum,

c)      czterech przedstawicieli Samorządu Studentów UJ.

 1. Członków Rady Fundacji zatwierdza Senat UJ.
 2. Kadencja członków Rady Fundacji trwa pięć lat.
 3. Rada Fundacji pełni swoje obowiązki do czasu zatwierdzenia przez Senat UJ nowej Rady Fundacji.
 4. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona bezwzględną większością głosów:

1)      Przewodniczącego spośród osób wskazanych przez Jego Magnificencję Rektora UJ.

2)      dwóch Wiceprzewodniczących, w tym jednego spośród osób wskazanych przez Jego Magnificencję Rektora UJ.

 1. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Fundacji następuje na skutek:

1)      złożenia pisemnej rezygnacji,

2)      wyboru do Zarządu Fundacji lub podjęcia pracy w Fundacji,

3)      utrata statusu pracownika naukowego lub studenta,

4)      skazania za umyślne przestępstwo przeciwko mieniu lub obrotowi gospodarczemu,

5)      wobec upływu kadencji organu, który członka wskazał lub wybrał.

 1. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Fundacji uzupełnienie składu Rady odbywa się zgodnie z postanowieniami ust. 1-3.
 2. W wypadkach określonych w ust.7 pkt.5) dotychczasowy członek Rady pełni swoją funkcję w  Radzie do czasu uzupełnienia jej składu zgodnie z ust.8,
 3. Rada Fundacji działa na podstawie regulaminu posiedzeń Rady Fundacji.
 4. Rada Fundacji może powoływać komisje stałe lub doraźne.
 5. Posiedzenia Rady Fundacji powinny się odbywać nie rzadziej niż dwa razy do roku.
 6. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady:

1)      z własnej inicjatywy

2)      na pisemny wniosek co najmniej sześciu członków rady Fundacji,

3)      Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 1. Członek rady powinien być powiadomiony o jej posiedzeniu nie później niż 7 dni przed jej posiedzeniem.
 2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1)      wybór Prezesa Zarządu Fundacji,

2)      wybór pozostałych członków Zarządu na wniosek Prezesa

3)      odwoływanie Zarządu lub członka Zarządu po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej Fundacji,

4)      powoływanie i odwoływanie członka Komisji Rewizyjnej Fundacji,

5)      zatwierdzanie planów działalności Fundacji,

6)      zatwierdzanie rocznego bilansu finansowego,

7)      udzielanie absolutorium dla Zarządu,

8)      zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych,

9)      reprezentowanie Fundacji w stosunkach z członkami Zarządu

10)  inne sprawy dla niej nie zastrzeżone wynikające z przepisów prawa lub Statutu Fundacji.

 1.   W sprawach określonych w ust. 15 pkt  9) oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków rady Fundacji, w tym jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

§8

Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech członków: Prezesa i dwóch Wiceprezesów.
 2. Członkiem Zarządu może zostać osoba dająca rękojmię należytego wykonania obowiązków i posiadająca:

1)      pełnię praw publicznych,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych,

3)      odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 1. Członek zarządu nie może być kierownikiem zakładu Fundacji.
 2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat licząc licząc od daty wyboru.
 3. Do kompetencji Zarządu należy:

1)      kierowanie działalnością Fundacji,

2)      reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, tworzenie i znoszenie zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji oraz nadzorowanie ich działalności,

3)      nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Fundacji
oraz ustalanie zasad ich wynagrodzenia,

4)      opracowywanie planów działania Fundacji,

5)      przygotowywanie sprawozdań o stanie majątkowym Fundacji, za okresy roczne
i za cały okres kadencji,

6)      sprawy nie zastrzeżone innym organom Fundacji.

 1. Tryb działania Zarządu określa jego regulamin wewnętrzny.
 2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu, z zastrzeżeniem
    § 7 ust. 15.
 3. Każdy członek Zarządu może prowadzić sprawy nie przekraczając zakresu zwykłych czynności Fundacji. Jeżeli Jednak przed zakończeniem takiej sprawy choćby jeden
  z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu potrzebna jest uprzednia uchwała Zarządu.
 4. Rada Fundacji może odwołać:

1)      Zarząd w przypadku nieudzielenia mu absolutorium za dany rok kalendarzowy

2)      Członków zarządu w każdym czasie. Uchwała w tym przedmiocie wymaga większości 2/3 głosów z wyjątkiem, gdy podstawą odwołania jest:

a)      pisemna rezygnacja,

b)      łamanie Statutu i regulaminów wewnętrznych Fundacji
po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez Komisję Rewizyjną Fundacji lub na jej wniosek,

c)      pozbawienie prawomocnym wyrokiem praw publicznych,

d)      skazanie przez sąd w sprawie karnej,

e)      nie udzielenie mu absolutorium

 1. Z upływem kadencji Zarządu upływa kadencja poszczególnych jego członków.

§ 9

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna Fundacji składa się z pięciu członków, wybieranych przez Radę Fundacji w terminie do trzech miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rady Fundacji. Kadencja Komisji Rewizyjnej kończy się wraz z upływem kadencji Rady Fundacji, która ją wybrała. Rada Fundacji w każdym czasie ma prawo dokonać zmian w składzie Komisji Rewizyjnej.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków wybieranych spośród pracowników naukowych i dwóch członków wybieranych spośród studentów.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu, zwołanym przez Przewodniczącego Rady Fundacji.
 4. Do zakresu obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1)      nadzorowanie wszystkich dziedzin działalności Zarządu i podległych mu jednostek organizacyjnych-sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celami Fundacji,

2)      kontrolowanie stanu majątkowego bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji oraz jej  zakładów gospodarczych,

3)      opiniowanie  przedstawianych przez Zarząd  planów i sprawozdań  dotyczących działalności Fundacji.

 1. Komisja Rewizyjna działa  w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Radę Fundacji

§ 10

Prawa ofiarodawców

 1. Każdy  ofiarodawca na rzecz Fundacji zostaje  wpisany do Księgi Dobroczyńców Fundacji.
 2. Osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Fundacji Rada przyznaje Medal Fundacji wraz z dyplomem honorowym.
 3. Wzór Medalu określa Rada Fundacji.

§ 11

Likwidacja Fundacji

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w Ustawie o fundacjach
  z dnia 6 kwietnia 19984 r.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje walne zebranie członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Fundacji zwane niżej zebraniem likwidacyjnym.
 3. Zebranie likwidacyjne zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji. Wniosek o likwidację wymaga opinii Komisji Rewizyjnej.
 4. Zebranie likwidacyjne wybiera przewodniczącego obrad ze swojego grona.
 5. Uchwała o likwidacji Fundacji zapada większością trzech czwartych głosów osób uprawnionych do udziału w  zebraniu likwidacyjnym.
 6. Likwidatorami Fundacji są członkowie ostatniego Zarządu, chyba, że w uchwale
  o likwidacji mianowano inne osoby do spełnienia tej funkcji. Wynagrodzenie likwidatorów określa zebranie likwidacyjne.
 7. Likwidatorzy podejmują czynności niezbędne dla zakończana działalności Fundacji,
  a w szczególności zakończą jej bieżące sprawy, ściągną wierzytelności i wypełnią zobowiązania. Wynagrodzenie likwidatorów obciąża majątek Fundacji.
 8. W granicach czynności wymienionych w § 11 ust. 7 likwidatorzy mają prawo reprezentowania Fundacji. Ograniczenia tego zakresu działania likwidatorów nie maja skutku prawnego wobec osób trzecich. Rozporządzenia majątkiem nieruchomym Fundacji wymagają zgody wszystkich likwidatorów.
 9. Majątek Fundacji pozostały po zamknięciu rachunków podlega przekazaniu na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 10. Nadzór nad działalnością likwidatorów sprawuje Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Z ważnych powodów może on zawiesić likwidatorów w czynnościach i zwołać zebranie likwidacyjne w celu ustanowienia nowych likwidatorów.
 11.   Po ukończeniu likwidacji, likwidatorzy przedstawiają sprawozdanie likwidacyjne Senatowi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uchwała Senatu o przyjęciu sprawozdania likwidacyjnego stanowi podstawę do złożenia przez likwidatorów wnioski o wykreślenie Fundacji z rejestru fundacji.
 12. Księgi  i dokumenty pozostałe po działalności Fundacji zostaną złożone w archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

§12

Zmiana Statutu

Zmiana Statutu Fundacji może nastąpić w drodze uchwały Rady Fundacji, podjętej większością  dwóch trzecich głosów, z inicjatywy własnej, Zarządu Fundacji lub Komisji Rewizyjnej,
z zachowaniem trybu przewidzianego w Ustawie o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r.

* kwota przed denominacją